Begroting 2021

Algemeen

Beleidsmatige samenvatting

Beleidsmatige samenvatting

Beleidsmatige samenvatting begroting 2021

In deze begroting staat wat we in 2021 willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen, eveneens is opgenomen wat het mag kosten. In deze samenvatting lichten we er een aantal zaken voor u uit.

Coronavirus
Gedurende het eerste kwartaal 2020 zijn we als samenleving geconfronteerd met het uitbreken van het coronavirus. Het Rijk heeft hiervoor in samenwerking met de veiligheidsregio en gemeenten ten behoeve van de gezondheid van de bevolking verregaande maatregelen getroffen. Maatregelen die forse maatschappelijke en economische impact hebben. Vlak daarna is eveneens gestart met het nemen van maatregelen om de negatieve impact van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Feit blijft dat de impact van het coronavirus in alle opzichten zeer fors is.

De corona-crisis heeft uiteraard ook zijn financiële weerslag op de begroting van onze gemeente. De impact van de gevolgen ervan op de middellange en lange termijn kunnen we nog niet overzien. In dat kader hebben we als gemeente een bestemmingsreserve Corona-crisis ingesteld. Aanvullend op de getroffen rijksmaatregelen willen we hiermee onze lokale samenleving ondersteunen. We realiseren ons dat dat vanuit de gemeentemiddelen beperkt mogelijk zal zijn. Wij informeren u hoe een en ander gaat uitwerken.  

Desalniettemin bieden wij u hierbij de derde begroting van deze college- en gemeenteraadsperiode van Nissewaard aan. Onze ambitie om die aantrekkelijke, vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente in 2040 te zijn, blijft overeind en daarom blijven wij investeren in onze mooie gemeente.  

Samen voor elkaar
Nissewaard is een geweldige plek om te wonen. Het is een plek waar je je prettig en veilig voelt, waar je kunt ontspannen, waar de leefomgeving opgeruimd is, waar je tot rust komt en waar je sociale contacten hebt. Als gemeentebestuur willen we samen keuzes maken en nieuwe wegen inslaan om Nissewaard verder vooruit te brengen naar een aantrekkelijke, vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente in 2040. Het is belangrijk dat inwoners dat zien en merken. Wat het bestuur doet draagt bij aan de buitenwereld. De prioriteit ligt daarom bij het realiseren: de handen uit de mouwen, schouders eronder en het uitvoeren.

Het zijn van een financieel gezonde gemeente heeft bij het gemeentebestuur prioriteit. Met de onzekere toekomst in het vooruitzicht -onzekerheid t.a.v. het coronavirus/mogelijke recessie- willen we behoedzaam en zorgvuldig met onze financiële middelen omgaan. Zo ook met de Eneco-opbrengsten. Tegelijkertijd zien we ook genoeg uitdagingen voor Nissewaard waarin we een deel van de Eneco-opbrengsten willen investeren.

Voor gemeenten in heel Nederland is het een (grote) uitdaging om tot een meerjarige sluitende begroting te komen. Zo ook voor de gemeente Nissewaard. Om een goede balans te houden, tussen investeren in Nissewaard en het zijn van een financieel gezonde gemeente, staan we voor belangrijke en soms moeilijke keuzes in deze onzekere tijd. De opgave om tot een meerjarige sluitende begroting te komen was groot maar heeft er toe geleid dat wij u een sluitende begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2024 kunnen aanbieden. Hierbij is het weerstandsvermogen ruim voldoende om risico’s op te vangen. De weerstandscapaciteit is met de Eneco-opbrengsten verbeterd. Ook is het wederom gelukt om de lokale belastingen slechts te laten stijgen met de landelijke loon/prijsstijging.

De bij de perspectiefnota 2021 aangenomen moties zijn bij de desbetreffende programma’s/thema’s van deze begroting verwerkt.

Bestuur en dienstverlening

Regionale samenwerking
Samenwerken is in onze maatschappij, de netwerksamenleving, noodzakelijk om onze gemeentelijke doelen te bereiken. De uitdagingen van Nissewaard noodzaken ons tot meer samenwerking in het netwerk waar we deel van uitmaken, maar ook tot samenwerking met nieuwe partners. Daarom kijken we over onze grenzen heen. Door het bundelen van krachten kunnen we met elkaar meer bereiken en pakken we opgaven samen op.

Dit blijkt ook uit de nieuwe regionale samenwerking van de Zuid-Hollandse Delta waaraan we in 2021 verdere uitwerking geven aan de regiodeal. Hierdoor versterken we onze economische structuur en verbeteren we ons woon- en leefklimaat op de onderdelen agrifood, toerisme & recreatie, duurzaamheid en innovatie. We willen deze samenwerking in 2021 verder verstevigen en als nieuw samenwerkingsverband meer positie verwerven. Daarnaast blijven we actief zoeken naar nieuwe partners, maar kijken we ook naar creatieve mogelijkheden en oplossingen om (financiële) opgaven op meerdere schouders te leggen, want samen staan we sterker.

Rechtmatigheidsverantwoording
Vanaf 2021 dienen de colleges van B&W een rechtmatigheidsverantwoording af te geven in de jaarstukken. Dat is dan wettelijk verplicht. Het college moet dan zelf een uitspraak doen over de rechtmatigheid van de lasten en de baten in de jaarrekening. De rechtmatigheidsverantwoording stelt hoge eisen aan de (verbijzonderde) interne controles van de organisatie. In 2021 zullen we ons hier verder op voorbereiden.

Nissewaard leert door!
Wij werken elke dag aan een eigentijdse organisatie die, samen met de inwoner, van Nissewaard een mooiere plek maakt om te leven. De buitenwereld verandert en daarmee ook onze rol en onze organisatie. Het gedrag van onze medewerkers wordt beïnvloed door de organisatiecultuur en structuur. Per 1 juli 2020 is de organisatiestructuur gewijzigd. We hebben gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur om het mogelijk te maken dat er adaptief, flexibeler en minder hiërarchisch  gewerkt kan worden. Om beter te kunnen voorzien in de behoefte van onze inwoners menen wij dat meer zelforganiserend werken met minder management en met verantwoordelijkheden laag in de organisatie daarbij helpt. Nu er een nieuwe structuur is vastgesteld werken we verder aan een verdere uitbouw van de organisatiecultuur waarin resultaat- en zaakgericht werken centraal staat.

Nieuwe manier van werken
In het kader van het COVID-19 beleid is het standpunt ‘we werken thuis, tenzij’. Naar aanleiding van het project Werken en Ontmoeten zijn verschillende veranderingen doorgevoerd (Vide, coffeecorners, restaurant). De veranderende omgeving en organisatie vraagt een nieuwe manier van werken van ons die minder plek en tijd gebonden is. Vanwege de COVID-19 pandemie is het nieuwe werken nog belangrijker geworden.

Servicenormen
We bieden dienstverlening waarop inwoners ons kunnen aanspreken. Met de servicenormen maken we afspraken over onze dienstverlening aan inwoners, klanten en ondernemers.

ICT
Syntrophos
De ICT is in de kern sterk afhankelijk van het Shared Service Center Syntrophos wat een samenwerking op ICT-gebied tussen Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne is. De in 2019 gestarte IV-organisatie geeft haar taak als opdrachtgever van Syntrophos steeds meer vorm. Door op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau de rollen goed te organiseren kan de IV-organisatie haar regierol richting Syntrophos en de ondersteunende rol richting de organisatie goed invullen. Vanuit de gedachte om zoveel mogelijk standaard en bewezen technologie in te zetten, richten de samenwerkende gemeenten zich zoveel mogelijk op rationalisatie en harmonisatie van technieken.

Toetreding van gemeente Hellevoetsluis tot Syntropos (4e kwartaal 2019) was aanleiding tot herhuisvesting van Syntrophos. Met de vooraf vastgestelde wensen en eisen (o.a. eigen opgang) ten aanzien van de toekomstige locatie, is besloten om het huidige Plein W&I van Nissewaard als nieuwe locatie aan te wijzen. De huidige activiteiten van het Plein W&I worden verplaatst naar de Centrale hal in het stadhuis (Jan Broekhuishal), waarna in de tweede helft van 2020 de verhuizing van Syntrophos naar het Plein W&I zal plaatsvinden.

I-visie
De huidige I-visie dateert van 2015 en is voornamelijk intern gericht. De steeds verdergaande gedigitaliseerde samenleving vraagt om een flexibele, transparante en betrouwbare overheid die aansluit op deze ontwikkelingen. Dit vraagt om een nieuwe visie op het gebruik van informatievoorzieningen. De tweede helft van 2020 zal gewerkt worden aan het formuleren van een nieuwe I-visie, waarmee het accent zal worden verlegd van het hebben van een digitale infrastructuur voor de interne processen, naar een digitale samenleving en de rol van de overheid daarin.

Schoon, heel en veilig

Vervangingsopgave
De openbare ruimte is het visitekaartje van Nissewaard. Ze vormt de publieke verblijfs- en ontmoetingsplek, bepaalt de leef- en woonomgeving en draagt bij aan de algemene gezondheid en sociale veiligheid. Wij vinden het belangrijk om hierin te blijven investeren. Dit vraagt om een integrale beheeraanpak en vertaalt zich de komende jaren in grote reconstructies in wijken. In 2021 komt de focus met name te liggen op het uitvoeren van het in 2020 opgestelde integrale uitvoeringsprogramma. In dit uitvoeringsprogramma zijn vervangingen en groot onderhoud opgenomen van onder andere, wegen, bruggen, openbare verlichting, beschoeiingen (particulier en openbaar), duikers, speelplaatsen en verkeerregelinstallaties. Bij het vervangen en uitvoeren van groot onderhoud worden maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie zoveel mogelijk toegepast.

Onderhoud accommodaties
Onderhoud van de accommodaties vormt een belangrijk onderdeel van de vastgoedportefeuille. Het onderhoudskwaliteitsbeleid en het integrale beheerplan worden in 2021 ter besluitvorming voorgelegd. Hiermee wordt een meerjarige doorkijk op de onderhoudswerkzaamheden en de financiële gevolgen daarvan gegeven.

Binnen het vastgoedbeheer richten we ons op het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. In het programmaplan Duurzaamheid is afgesproken om tien procent energie te besparen. Tevens is afgesproken om de Energie Prestatie Advies (EPA)-labels met twee stappen te verbeteren ten opzichte van het huidige label. Hiervoor is in 2019 een verduurzamingsplan gemeentelijke accommodaties opgesteld. Deze verduurzaming wordt in twee fasen uitgevoerd. Fase 1: verduurzaming van 23 accommodaties. In 2020 zijn de duurzaamheids-maatregelen uit fase 1 uitgevoerd. In 2021 gaan we verder aan de slag met fase 2:  

  • Het uitvoeren van energiebesparende maatregelen bij een deel van de vastgoedportefeuille;
  • Het ondersteunen en stimuleren van sportverenigingen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Veiligheid
Om prettig te kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren zetten we in op een veilig woon-, werk- en leefklimaat. Ter waarborging van de veiligheid stellen wij ons daadkrachtig op. We passen een ‘lik-op-stuk-beleid’ toe en pakken criminaliteit en ondermijning aan. We doen dit in een intensieve samenwerking met onze partners. Om landelijke problematiek aan te pakken, zoeken we landelijk de aansluiting.
Voor toezicht in de openbare ruimte is er cameratoezicht, werken onze handhavers nauw samen met de politie op straat en is er in veel wijken en kernen buurtpreventie actief. We ondersteunen maatregelen om overlast in brede zin te beperken, zoals jeugdoverlast, hondenoverlast, zwerfvuil, bijplaatsingen (grof)vuil, woonoverlast en parkeerproblematiek. De buurtgoa (gemeentelijk opsporingsambtenaar) en jongerenwerkers werken samen met de wijkagent aan een gerichte integrale aanpak om ergernissen van inwoners aan te pakken. De buurtgoa biedt ook een extra helpende hand bij de aanpak van overlast en verward gedrag.

Duurzaam ontwikkelen en wonen

Nissewaard naar 2040
De ambitie van Nissewaard naar 2040 is het worden van een aantrekkelijke stad, waar het plezierig is om te wonen, werken, ontmoeten en recreëren. Dit willen we realiseren door te blijven werken aan de vier pijlers: Wonen, Werken en onderwijs, Mobiliteit en bereikbaarheid, Groen en recreatie. Door goede verbinding en afstemming binnen deze pijlers komen we tot een verrassende veerkrachtige, vitale en verbindende stad.

Qua wonen streeft Nissewaard naar een woningvoorraad die meer in balans is. Door woningen toe te voegen in onderbelichte woningsegmenten, moet meer doorstroming kunnen plaatsvinden en moet een meer gedifferentieerde woningvoorraad ontstaan. De fysieke en sociale leefomgeving lopen hierbij samen op. De visie op wonen kent zijn weerslag in het ontwikkelraamwerk Nissewaard naar 2040; een werkwijze die voor de gehele gemeente toegepast kan worden.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft 8 miljoen euro gereserveerd voor de reconstructie van het metro- busstation Spijkenisse Centrum. Hierdoor kunnen we een modern metro- busstation met hoogwaardige voorzieningen realiseren. We pakken hierbij ook de openbare ruimte aan zodat het een fijne plek wordt om te verblijven. Het metro- busstation is een belangrijk regionaal OV knooppunt voor de inwoners van Nissewaard en voor de inwoners van geheel Voorne-Putten. Het draagt bij aan een goede bereikbaarheid van onze stad.

De veranderende werkzaamheden in de haven en in de zorg vragen een hoger opleidingsniveau van onze inwoners. Om de grootste workpool te blijven voor de haven is het van belang dat onze inwoners, met name de jongeren, zich opleidingstechnisch in Nissewaard kunnen ontwikkelen. We gaan ons dan ook inspannen om een (dependance van een) hogeschool te realiseren. Naast het aantrekken van een (havengeoriënteerde) HBO willen we ook het MBO versterken in combinatie met een MBO/HBO Zorgcampus.

Duurzaamheid
De gemeente Nissewaard onderschrijft het belang van een duurzame samenleving en daartoe is het programmaplan Duurzaamheid vastgesteld. In lijn met het landelijk klimaatbeleid, de Regionale Energiestrategie (RES), de klimaatadaptatiestrategie in Voorne-Putten en ons lokale programmaplan Duurzaamheid is het onze ambitie om in 2050 energieneutraal, circulair en bestendig te zijn tegen veranderingen in het klimaat. De focus voor 2021 ligt op het starten van de warmteplannen en het bewust maken van de inwoners van het belang van het hebben van een klimaatadaptieve tuin. Verder richten we ons op de activiteiten zoals opgenomen in het programmaplan Duurzaamheid. We hebben aandacht voor bewustwording van inwoners en ondernemers op het gebied van duurzaamheid. Dit faciliteren we op laagdrempelige wijze met acties zoals de duurzaamheidslening t.b.v. aanschaf van zonnepanelen.
Het terrein is volop in ontwikkeling, wat met zich meebrengt dat beleidsmatige en financiële doorvertaling gefaseerd plaatsvindt.

Omgevingswet
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Dit was o.a. nodig omdat voor een goede implementatie van het (landelijk) Digitaal Stelsel Omgevingswet nog flink wat stappen gezet moesten worden. Desalniettemin gaan we onverminderd door om de Omgevingswet te implementeren. We richten ons in eerste instantie op de minimale acties om te voldoen aan de wet en tegelijkertijd werken we aan de hogere ambities die wij met de komst van de Omgevingswet hebben. Daarbij kijken we hoe de instrumenten die de wet biedt, ingezet kunnen worden voor onze opgaven. Voor de aansluiting op het Digitaal Stelsel en de noodzakelijke aanpassingen in de bedrijfsvoering intensiveren wij de samenwerking met de gemeenten op Voorne-Putten en onze ketenpartners. Dit draagt ook bij aan een betere dienstverlening in het fysieke domein.

Bereikbaarheid
Om prettig te kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren is een goede bereikbaarheid erg belangrijk. Voor de acute zorg op Voorne-Putten is een goede bereikbaarheid eveneens van groot belang. Om onze inwoners in staat te stellen mobiel te zijn, wordt onder andere de toegankelijkheid van de bushaltes vergroot. Dat geldt ook voor het metro- en busstation Spijkenisse Centrum waarvoor de voorbereidingen van de grootscheepse verbouwing zullen starten. De gemeente Nissewaard blijft een belangrijke trekkersrol vervullen om samen met de regio verbetering in de gebiedsontsluiting voor alle vervoersmodaliteiten tot stand te brengen. In de vastgestelde regionale bereikbaarheidsvisie Voorne-Putten worden de speerpunten voor de komende jaren genoemd. Zo onderzoeken we maatregelen, waaronder een extra oeververbinding, voor een structurele verbetering van de bereikbaarheid. Dit doen we samen met het Havenbedrijf Rotterdam, de MRDH, de rijksoverheid, de provincie Zuid-Holland en de andere gemeenten op Voorne-Putten. Ook zullen we inzetten op de verdere doorontwikkeling van de brugopeningsvoorspeller, verbeteren we de verkeersveiligheid in schoolomgevingen en investeren we in het fietspadennetwerk.

Ontwikkeling kleine kernen
In het gemeentelijke beleid is ook aandacht voor de ontwikkeling in de kleinere kernen binnen de gemeente Nissewaard. Zo is bij de Perspectiefnota 2021 voorgesteld om de tennisverenigingen van Heenvliet en Zuidland te fuseren en de vrijkomende gebieden (op termijn) te gaan ontwikkelen. Hierover wordt u voor het einde van 2020 nog nader geadviseerd. Om complexe ruimtelijke initiatieven volwaardig te kunnen beoordelen wordt momenteel een ontwikkelperspectief voor de kleine kernen opgesteld. In het ontwikkelperspectief staan de actuele opgaven waar de kernen zelf voor staan, zoals vergrijzing en woningbehoefte, centraal. Het ontwikkelperspectief voor de kleine kernen zal eveneens worden gebruikt als input voor de Omgevingsvisie.

Ondernemen en ontspannen

Ontwikkelingen centrum en bedrijventerreinen
Wij willen het hart van Spijkenisse meer kloppend maken door ruimtelijke, functionele en cultuurhistorische verbeterpunten. Naast het versterken van het kernwinkelgebied willen we een compacter centrum met meer samenhang creëren, met een kloppend hart, dat daardoor aantrekkelijker wordt voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Ook in 2021 gaan we verder met de uitvoering van de Meerjarenvisie van het stadcentrum samen met het BIZ en andere partners.
Met de BIZ Centrum en BIZ Halfweg Molenwatering wordt voor 2021 en verder ingezet op een verlenging van beide belangrijke en waardevolle bedrijfsinvesteringszones. Er wordt ingezet op het met ondernemers versterken van de economische structuur en het economische profiel vanuit o.a. het concept Service Valley, zoals beschreven in het rapport Economische Visie Nissewaard (Kuipers, januari 2020). Met het herstelfonds Corona wordt tot minimaal de zomer van 2021 een platform voor informatie en advies geboden om zoveel mogelijk de huidige werkgelegenheid te behouden en ondersteuning aan ondernemers te bieden.

Recreatie
Het Bernissegebied is een recreatiegebied met natuurwaarden, waarbij actievere recreatie en evenementen mogelijk zijn zonder dat de rust en de natuurbeleving van het gebied worden aangetast. In samenwerking met diverse partijen zetten we in op de ontwikkelkansen van het Bernissegebied, meer specifiek op het gebied rondom de locatie Oud-Hoenderhoek. Dit doen we door het inzetten van een placemakingstraject, hierdoor kunnen belanghebbenden meedenken over de kansen en ambities voor het gebied. Samen maken we het Bernissegebied meer bekend en beleefbaar. Daarnaast versterken we de natuurwaarden en de recreatieve functies.

De oever langs de Oude Maas is een belangrijke landschappelijke kwaliteit aan de rand van Spijkenisse die we meer willen benutten. We zien kansen voor intensivering van sportief en recreatief gebruik in combinatie met landschappelijke kwaliteit. Aan de hand van een landschappelijke studie worden mogelijke (haalbare) toekomstscenario’s voor dit gebied onderzocht. Waarna een aantal deelprojecten gerealiseerd wordt om nieuwe recreatieve activiteiten in het gebied te faciliteren.

Sport
We vinden het belangrijk dat elke inwoner toegang heeft tot sport en beweging. Dit is een van de ambities van de in 2020 vastgestelde kadernota Sport en bewegen. In 2021 geven wij verder uitvoering aan onze ambities van deze nota. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het lokaal sportakkoord dat is gesloten tussen sportaanbieders, gemeente en andere betrokken/geïnteresseerde organisaties zoals het onderwijs, bedrijfsleven en zorg- en welzijnsorganisaties. Het lokale sportakkoord zet in op zes thema’s: vitaal aanbod, armoede & bewegen, inclusief sporten, onderwijs & bewegen, veilig sportklimaat en topsport & talent.

Kunst en cultuur
Kunst en cultuur zijn van belang vanwege de bijdrage aan het leefklimaat in de kernen en de wijken en vanwege de kansen op ontwikkeling en ontplooiing voor inwoners door middel van cultuureducatie en –participatie. In 2021 geven we verder uitvoering aan de ambities voor kunst en cultuur zoals vastgesteld in de Cultuurnota. Zo stimuleren we het in aanraking komen met beeldende kunst en poëzie door een meerjaren onderhouds- en beheerplan voor kunstobjecten in de openbare ruimte op te stellen en een nieuwe stadsdichter aan te stellen.

5G
Het Rijk heeft de ambitie om 5G gefaseerd uit te rollen. Dit kan ons land helpen een ‘smart region’ te worden en is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de informatiesamenleving. De komende periode bereiden we ons voor op de nieuwe generatie mobiele telefonie (5G) binnen de gemeente Nissewaard. Dit doen we al dan niet in regioverband. We zullen faciliteren en helpen implementeren. Onze insteek is om een goede uitgangspositie te hebben voor wanneer de uitrol van de 5G plaats vindt.

High Five
Met High Five zetten we in op fysieke, mentale en sociale gezondheid. Dit doen we voornamelijk door een netwerk te creëren dat actief bijdraagt aan een gezonde, veilige en prettige leefomgeving voor alle inwoners. Sport en cultuur zijn belangrijk voor High Five. Door samenwerking maken we sport, cultuur en educatie toegankelijker voor een bredere doelgroep kinderen, ongeacht het inkomen.

Leren, participeren en ondersteunen

Toekomstbestendig Sociaal Domein
Iedereen kan meedoen en wie dit niet kan, ook niet met ondersteuning uit de omgeving, helpen we daarmee. Zodanig dat een ieder zich zo goed mogelijk redt, samen met zijn of haar omgeving. Ieder krijgt de zorg die nodig is. De zorg is voor jong en oud laagdrempelig en dicht bij huis. Tegelijkertijd willen we de zorg ook betaalbaar houden: goede lokale zorg tegen minder kosten. Het goed vormgeven van het sociaal domein is ingewikkeld. Iedereen moet namelijk de ondersteuning krijgen die nodig is maar ook niet teveel. We staan immers voor vele uitdagingen als: vergrijzing, problematiek onder de jeugd en wijzigingen in het rijksbeleid. Om de doelen in het sociaal domein te behalen, en daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op grond van Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening enerzijds, en anderzijds het sociaal domein betaalbaar te houden, is het nodig de beschikbare middelen op een effectieve manier te besteden en de risico’s beheersbaar te houden. Dit vergt vele veranderingen en inspanningen op het gehele sociale domein. De uitdagingen zijn zo groot dat dit een combinatie van nieuwe en verbeterde werkwijzen, voorzieningen, sturingsinstrumenten en controlemechanismen vergt, waarmee we ook in 2021 aan de slag gaan. Deze uitdaging wordt voor 2021 mogelijk nog groter door de impact van de Corona-crisis, zoals bijvoorbeeld de toename van uitkeringen, Wmo-ondersteuning, jeugdzorg en onderwijsachterstanden, op dit domein.

Doorontwikkeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang zijn nu taken van centrumgemeenten, waarvan Nissewaard er een is. In de komende jaren worden beschermd wonen en maatschappelijke opvang de verantwoordelijkheid van álle gemeenten, niet alleen van de centrumgemeenten. Dit heeft (mogelijke) gevolgen voor spreiding van voorzieningen, financiële herverdeling en de wijze van aanpak, omdat de visie rondom deze taken zich steeds meer toespitst op een inclusieve samenleving en minder op apart staande voorzieningen. Nissewaard werkt hierin samen met de regiogemeenten op Voorne-Putten en met Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard. Als onderdeel van het verandertraject start in 2020 een inkooptraject voor beschermd wonen dat in 2021 wordt afgerond.

Nieuwe inburgeringswet
Met ingang van 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Vanaf die datum zijn we verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. We gaan uitvoering geven aan het in 2020 opgestelde nieuwe proces daarvoor.

Jeugdzorg en de aansluiting zorg-onderwijs
Om regionaal meer grip op de kosten van jeugdzorg te krijgen zijn verschillende onderzoeken gestart. Dit met als doel om beïnvloedingsmogelijkheden te inventariseren, waarmee we binnen de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) de transformatie kunnen aanjagen. Met al onze ketenpartners (lokaal en regionaal) werken we hard om op langere termijn de jeugdhulp toekomstbestendig te maken. We zien hier de eerste resultaten van. We willen de preventieve verbinding met (passend) onderwijs verder versterken, tegelijkertijd onze jeugdondersteuningsteams (JOT’s) beter positioneren en met specifieke aandacht voor de rol van leerplicht. De vaststelling van een brede onderwijs-jeugdvisie in 2021 kan daarbij helpen. Ons doel is nog steeds om in Nissewaard het voorzieningenniveau op peil te houden, ook al stelt dit ons als nadeelgemeente -net als veel andere gemeenten- voor dilemma’s.

Jongerenparticipatie
We richten ons op onze jongere inwoners. We betrekken onze kindergemeenteraad en het jongerenpanel waar mogelijk bij het maken van beleid en andere keuzes. We willen meer jongeren een stem geven, bijvoorbeeld via een ambassadeursrol of scholierendebatten. Hiervoor werken we samen met partners als JOZ en het onderwijs.

Eenzaamheidsproblematiek
In 2021 gaan we inzetten op het beter signaleren van eenzaamheid en verder versterken van het netwerk van maatschappelijke organisaties en bedrijven. Daarbij hebben we specifiek aandacht voor jongeren en eenzaamheid in relatie tot armoede. Ook starten we met AutoMaatje en de inzet van dieren tegen eenzaamheid.

Verward gedrag en Wet verplichte GGZ
We ontwikkelen een sluitende en domein overstijgende aanpak om mensen met verward gedrag en hun naasten beter te kunnen helpen. We willen hiermee de ondersteuning aan deze mensen verbeteren en voorkomen dat problemen escaleren. Dit doen we met de verschillende ketenpartners.

Onderwijshuisvesting
Nissewaard staat voor een grote vervangingsopgave met betrekking tot onderwijshuisvesting. In het ontwikkelperspectief ‘Nissewaard naar 2040’ zijn bredere opgaven geformuleerd voor een toekomstbestendig Nissewaard, waarin onder andere de ontwikkelkansen van kinderen worden vergroot. Dit vraagt om een bredere blik dan alleen de aanpak van onderwijshuisgebouwen. Dit vraagt ook om een vernieuwd Integraal huisvestingsplan voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs.
Komend jaar zijn onder andere plannen in voorbereiding voor de herbouw en nieuwbouw van samengestelde basisscholen in de wijken Sterrenkwartier, de Elementen/Schenkel en vindt renovatie in De Hoek plaats. Vanuit Nissewaard naar 2040 zijn er plannen voor herinrichting van het gebied rondom de Heijwegenlaan in Spijkenisse. Onderdeel hiervan is de herhuisvesting van het Voortgezet Onderwijs. Dit is ook opgenomen in het Bestuurlijk Akkoord Voortgezet Onderwijs. Zowel MY college als de samenvoeging van de beide mavo’s van Scala Rietvelden en Charles de Fouccauld zullen worden verplaatst richting de groene strook aan de Groene Kruijsweg. In 2021 worden hiervoor het programma van eisen en de ontwerpen ontwikkeld.

Acute zorg
Bereikbare zorg voor alle inwoners in Nissewaard is van groot belang voor de gezondheid van onze inwoners. We blijven ons in 2021 daarom inspannen voor een goed acuut zorgsysteem op Voorne-Putten. Dit doen we samen met partners in de regio om zo onze positie in deze discussie te verstevigen. Eveneens willen we in de gemeente komen tot een dekkend netwerk met AED’s en voldoende burgerhulpverleners. Er zijn plannen in voorbereiding om het AED netwerk te borgen en opleidingen voor reanimatie te faciliteren.

Armoedebeleid
We willen alle mensen laten meedoen in onze samenleving ongeacht het inkomen. Daarbij ligt de focus op preventie en vroegsignalering. We willen daarbij het bereik onder jongeren en volwassenen vergroten en zetten in op voorzieningen voor deze doelgroepen. Zo wordt de Rotterdampas doorontwikkeld en willen we met meerdere partners een groter aanbod in Nissewaard realiseren. Ons preventieteam voert financiële adviesgesprekken. Door een financieel adviesgesprek krijgt de inwoner inzicht in de financiële situatie bij verandering en krijgt de inwoner handvatten om geldzaken op orde te krijgen en te houden. Met stress-sensitieve dienstverlening willen we de ervaren stress verminderen bij inwoners die kampen met een langdurige stresssituatie. Geldgebrek is daar een voorbeeld van.
Het zou kunnen dat door de coronacrisis meer inwoners onder de armoedegrens komen en er een groter beroep wordt gedaan op de schuldhulpverlening. Dit houden we nauwlettend in de gaten en indien nodig passen we ons armoedebeleid hierop aan.

Emancipatie
We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat een ieder gelijke kansen hiervoor heeft. In 2021 ontwikkelen we een plan van aanpak waarbij diversiteit en acceptatie daarvan centraal staan. Daarnaast blijven we uitvoering geven aan het zijn van een Regenbooggemeente.

Werk en inkomen
We hebben een hoge ambitie om mensen aan het werk te krijgen. Wij vinden het belangrijk dat mensen voor eigen inkomen kunnen zorgen en hierbij ondersteunen wij. Het corona-virus heeft hier uiteraard invloed op.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30