Begroting 2021

Programma's

Ondernemen en ontspannen

Kernboodschap Ondernemen en ontspannen

Met dit programma dragen we bij aan de verdere ontwikkeling van Nissewaard als een aantrekkelijke gemeente met een hoog voorzieningenniveau waar het goed wonen, werken, ontspannen en recreëren is. Samen met ondernemers, kennisinstellingen en regiogemeenten versterken en behouden we werkgelegenheid en bedrijvigheid en bereiden we ons voor op nieuwe manieren van produceren, consumeren en opleiden waarin duurzaamheid, vergroening, digitalisering, een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen centraal staan.
Daarnaast benutten we onze sterke punten, zoals de unieke ligging en de kwaliteiten van ons landschap, ons cultureel erfgoed en gevarieerde verenigingsleven. Dit alles vormt een divers en uitdagend aanbod voor sport en ontspanning, dat tegelijkertijd kansen biedt voor ontplooiing en participatie in de samenleving.

De effecten van de Coronacrisis hebben naar verwachting de komende periode voor bepaalde sectoren, zoals horeca en cultuur, nog veel impact. Hoewel er in 2021 een economische groei wordt geraamd door het IMF, zal dit niet de economische krimp van de 2020 kunnen corrigeren. Met het bedrijfsleven wordt ingezet op een platform van informatie en advies, aanvullend op wat landelijk en in de branches wordt gedaan. Daarnaast blijft ingezet worden op een herkenbaar economisch profiel voor Nissewaard om het economische vestigingsklimaat te versterken.

Wat mag het programma kosten?

Bedragen x € 1.000
"-" = voordeel

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Lasten

11.970

12.413

12.138

11.995

11.904

11.912

Baten

-3.207

-3.254

-2.884

-2.884

-2.884

-2.884

Saldo lasten en baten

8.763

9.158

9.254

9.110

9.020

9.028

Mutaties reserves

-181

-341

-155

-100

0

0

Totaal programma

8.582

8.817

9.099

9.010

9.020

9.028

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 12.138

4,1 %

Baten

€ 2.884

1,0 %

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30