Begroting 2021

Programma's

Overzichten

Kernboodschap Overzichten

Overzichten is, conform de BBV, een verplicht onderdeel van de begroting. Aangezien het een bijzonder programma is, heeft het zijn eigen indeling en worden de drie W-vragen niet beantwoord.
In dit programma worden de inkomsten en uitgaven toegelicht die niet direct aan de andere programma’s zijn toe te rekenen. Het gaat hier hoofdzakelijk om uitgaven ten behoeve van de ondersteuning van de organisatie, inkomsten als gevolg van lokale heffingen, algemene uitkeringen, saldo financieringsfunctie en algemene middelen.

Wat mag het programma kosten?

Bedragen x € 1.000
"-" = voordeel

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Lasten

32.131

43.143

34.777

34.552

35.094

37.386

Baten

-187.775

-282.478

-192.361

-191.843

-194.260

-196.309

Saldo lasten en baten

-155.644

-239.335

-157.584

-157.291

-159.165

-158.924

Mutaties reserves

169

75.979

-1.549

-1.154

-717

-345

Totaal programma

-155.475

-163.356

-159.133

-158.445

-159.882

-159.268

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 34.777

11,6 %

Baten

€ 192.361

66,0 %

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30