Begroting 2021

Algemeen

Financiële positie

Structurele begrotingsruimte

Rekeninghoudende met de bij het Financieel perspectief aangegeven mutaties, sluit de begroting 2021 – 2024 met een positief saldo van € 853.000 in 2021 aflopend tot € 733.000 in 2024.
Voorgesteld wordt dan ook om de saldi voor de jaren 2021 – 2024 vooralsnog in de begroting aan te houden als beschikbare ruimte.

Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig

2021

2022

2023

2024

Saldi 2021 – 2024

853

810

135

733

Parkeren op stelpost Begrotingssaldo

-853

-810

-135

-733

Saldo

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30