Begroting 2021

Paragrafen

Financiering

Renterisiconorm

Gemeenten lopen renterisico’s als de rente van de vaste schulden wordt aangepast als gevolg van herfinanciering. Het is van belang dat de leningenportefeuille met een zekere meerjarige spreiding van de herfinanciering is opgebouwd. Hierdoor wordt het renterisico beperkt en kunnen grote fluctuaties in de rentelasten worden vermeden. De renterisiconorm biedt het kader om renterisico’s binnen de leningenportefeuille te beperken. De norm is een bedrag ter grootte van een percentage (20%) van het totaal van de jaarbegroting van de gemeente, met een minimum van € 2.500.000.

Hieronder is een staat opgenomen, waarin de renteherzieningen en de aflossingen in beeld worden gebracht. De renterisiconorm wordt niet overschreden.

2021

2022

2023

2024

1a

Renteherziening op vaste schuld o/g

0

0

0

0

1b

Renteherziening op vaste schuld u/g

0

0

0

0

1

Netto renteherziening op vaste schuld

0

0

0

0

2a

Te betalen aflossing

12.694

14.694

12.694

13.694

2b

Te ontvangen aflossing

1.771

3.271

1.272

1.272

2

Netto aflossing

10.923

11.423

11.422

12.422

3

Renterisico 

10.923

11.423

11.422

12.422

4

Renterisiconorm

60.259

57.376

58.527

58.659

Ruimte onder rente risiconorm

49.966

45.953

47.105

4.23746

Overschrijding rente risiconorm

Berekening rente risiconorm

Begrotingstotaal jaar T

301.982

286.879

292.636

293.293

Percentage regeling

20%

20%

20%

20%

4

Renterisiconorm

60.259

57.376

58.527

58.659

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30