Begroting 2021

Paragrafen

Financiering

Kasgeld

Het kasgeldbeheer vindt gecentraliseerd binnen de gemeente plaats. Overtollige middelen kunnen aan toegestane marktpartijen, zoals vermeld in de vastgestelde toelichting op het treasurystatuut en de regeling treasury worden uitgezet. Het aantrekken van kortlopende middelen zal overigens qua omvang steeds moeten plaatsvinden binnen het door de wet Fido vastgestelde plafond van de kasgeldlimiet. Aangezien de financieringsfunctie niet ten doel heeft als 'profit center' te fungeren is het doel het zo efficiënt mogelijk beheren van de inkomende en uitgaande geldstromen. De gehanteerde meerjarige liquiditeitsplanning wordt steeds verder verfijnd. In het kader van zo efficiënt mogelijk factureren en het verkrijgen van (snelle) betaling zal zoveel mogelijk met automatische incasso’s worden gewerkt. De gemeentelijke heffingen worden opgelegd met de mogelijkheid tot automatische incasso van de in rekening gebrachte termijnen. Het streven blijft daarbij een zo hoog mogelijke deelnemingsgraad te bereiken.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30