Begroting 2021

Paragrafen

Financiering

Debiteurenrisico

Over het debiteurenrisico kan in grote lijnen een onderverdeling worden gemaakt naar gewone handelsdebiteuren, debiteuren gemeentegaranties, belastingdebiteuren en debiteuren sociale uitkeringen. Op elk gebied wordt er een actief invorderingsbeleid gevoerd zo nodig voorzien van een actief aanmaningsbeleid. Als volgende stap na het aanmanen worden vorderingen in handen gesteld van een extern deurwaarderskantoor en in het geval van sociale uitkeringen eventueel nog in handen van een sociaal rechercheur. Bij het voeren van een debiteurenadministratie en het bewaken van de tijdige invordering blijven risico's van oninbaarheid aanwezig. Om de hiermee samenhangende risico’s zo goed mogelijk af te dekken, zijn er voor alle situaties binnen de uitvoerende teams regels opgesteld en worden in voorkomend geval voorzieningen getroffen.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30