Begroting 2021

Financiën

Begrotings- en realisatiecijfers per programma - thema's

Voor de toelichting op de afwijkingen per programma wordt verwezen naar de toelichtingen in de programma’s/thema's.

Programma thema's                      
 (bedragen x € 1.000)

Realisatie 2019 (- = voordelig saldo)

Begroting 2020 (inc wijzigingen t/m september 2019)

Bgr 2021 lasten

Bgr 2021 baten

Nadelig                                             saldo

Voordelig saldo

1. Bestuur & dienstverlening

- Bestuur

3.677

3.221

3.358

3.358

- Burgerzaken

871

805

2.190

1.008

1.182

- Dienstverlening

208

363

242

242

2. Schoon, heel & Veilig

- Openbare orde en veiligheid

6.910

7.915

8.179

48

8.130

- Beheer openbare ruimte

20.419

19.753

38.818

20.342

18.476

- Accommodaties & parkeren

16.239

15.306

21.367

7.944

13.424

3. Duurzaam ontwikkelen & wonen

- Ruimtelijke ontwikkeling

868

1.101

1.320

1.320

- Bereikbaarheid & mobiliteit

388

130

161

8

153

- Duurzaamheid & klimaatadeptatie

1.126

2.142

2.039

2.039

- Wonen

926

2.256

1.792

437

1.355

- Bouwprojecten & grex

16.639

2.738

20.702

20.487

215

4. Ondernemen & ontspannen

- Economie

364

560

1.114

608

506

- Cultuur

6.339

6.358

8.677

2.056

6.621

- Recreatie & toerisme

736

1.048

979

218

760

- Cultureel erfgoed

57

97

48

48

- Sport

1.267

1.260

1.320

2

1.318

5. Leren, participeren & ondersteunen

- Onderwijs

3.682

4.653

8.311

3.776

4.535

- Thuis in de wijk

5.577

6.824

4.600

4.600

- Maatwerk jeugd

32.650

34.014

33.893

33.893

- Maatwerk volwassenen

37.566

43.384

41.046

1.353

39.692

- Werk & inkomen

22.950

23.543

63.519

40.666

22.853

- Volksgezondheid

591

908

751

751

6.Overige algemene dekkingsmiddelen

- Ondersteuning organisatie

31.545

33.414

34.373

899

33.475

- Treasury

-4.382

-83.376

-194

2.213

2.408

- Vennotschapsbelasting (VPB)

- Algemene uitkering & overige

-159.911

-167.921

166.721

166.721

uitkeringen gemeentefonds

- OZB

-15.006

-15.418

777

16.665

15.888

- Overige belastingen

-5.091

-4.856

159

5.081

4.922

- Overige baten & lasten

-2.799

-1.181

-1.190

784

1.974

Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves)

24.406

-60.958

298.350

291.315

198.947

191.912

Saldo begroting 2021 (ex reserves)
("-" = voordelig)

7.035

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30