Begroting 2021

Financiën

Mutaties in reserves per programma - thema's

Programma thema's                      
 (bedragen x € 1.000)

Realisatie 2019 (- = voordelig saldo)

Begroting 2020 (inc wijzigingen t/m september 2019)

Bgr 2021 lasten

Bgr 2021 baten

Nadelig                                             saldo

Voordelig saldo

Begroot totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves)

24.406

-60.958

298.350

291.315

198.947

191.912

1. Bestuur & dienstverlening

- Bestuur

- Burgerzaken

-6

-15

95

95

- Dienstverlening

-36

-135

2. Schoon, heel & Veilig

- Openbare orde en veiligheid

-35

-69

- Beheer openbare ruimte

-6.318

-1.683

12

12

- Accommodaties & parkeren

-468

-49

1.761

2.065

304

3. Duurzaam ontwikkelen & wonen

- Ruimtelijke ontwikkeling

-379

- Bereikbaarheid & mobiliteit

-155

-108

85

85

- Duurzaamheid & klimaatadeptatie

-237

355

355

- Wonen

-38

-883

1.000

1.000

- Bouwprojecten & grex

-15.752

-1.679

597

597

4. Ondernemen & ontspannen

- Economie

-230

155

155

- Cultuur

- Recreatie & toerisme

-90

-111

- Cultureel erfgoed

- Sport

-91

-188

5. Leren, participeren & ondersteunen

- Onderwijs

43

-19

- Thuis in de wijk

-3.859

-5.633

2.370

2.370

- Maatwerk jeugd

-975

-797

1.600

1.600

- Maatwerk volwassenen

1.293

-1.198

471

471

- Werk & inkomen

2

-1.444

295

295

- Volksgezondheid

29

-165

6.Overige algemene dekkingsmiddelen

- Ondersteuning organisatie

-185

104

83

3

80

- Treasury

77.051

- Vennotschapsbelasting (VPB)

- Algemene uitkering & overige

uitkeringen gemeentefonds

470

-1.056

- OZB

- Overige belastingen

-39

- Overige baten & lasten

-117

-82

1.629

1.629

Totaal reserves

2.844

10.732

80

7.968

Saldo reserves

-7.888

Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (incl. reserves)

-1.883

301.193

302.047

199.027

199.880

Saldo begroting 2021 (incl. reserves)
("-" = voordelig)

-853

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30