Begroting 2021

Financiën

Overzicht van incidentele lasten en baten

Met dit overzicht wordt beoogd duidelijkheid te geven over de aard van de lasten en baten. Door een indicatie van de incidentele lasten en baten te geven wordt informatie verstrekt die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenramingen. De totalen van de lasten zijn negatief gepresenteerd en de totalen van de baten in deze tabel zijn positief gepresenteerd.

 

2021

2022

2023

2024

Incidentele lasten

Sociaal domein

4.691.303

468.870

Grondexploitatie

18.810.175

9.998.038

12.223.727

10.966.035

FLO kosten VRR

930.000

Centrumtaken sociaal domein

414.991

48.749

Klant Contact Centrum

95.319

56.318

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

27.388

25.550

25.550

25.550

Nissewaard naar 2040 t.b.v. bereikbaarheid en mobiliteit, wonen, werken, groen en recreatie

650.000

520.000

420.000

Duurzaamheid en klimaatadeptatie

355.000

255.000

465.000

420.000

Diverse stelposten 

38.162

67.698

97.741

97.741

Mobiliteitsbeleid

65.000

Subtotaal incidentele lasten excl. reserves

-25.147.338

-11.440.223

-14.162.018

-11.509.326

Incidentele baten

Grondexploitatie

18.670.856

9.855.933

12.078.780

10.821.088

Onderwijshuisvesting

910.000

Verkoop gemeentelijk gebouw

82.531

Btw sport (SPecifieke Uitkering Sport)

458.973

333.448

333.448

333.448

Subtotaal incidentele baten excl. reserves

20.122.360

10.189.381

12.412.228

11.154.536

Subtotaal incidentele lasten en baten (excl reserves)

-5.024.978

-1.250.842

-1.749.790

-354.790

 
Sociaal domein
De incidentele lasten in het sociaal domein worden gedekt door een incidentele onttrekking aan de reserve sociaal domein en hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  • Afkoop vlaktaks GR JR ( 1,6 miljoen in 2021)
  • Aanvullen negatief saldo stelpost sociaal domein (2,74 miljoen in 2021 en 0,33 miljoen in 2022)
  • Incidentele middelen (pilots) met betrekking tot nota financiële keten in beeld (171.000 in 2021 en 140.000 in 2022)
  • Overheveling incidentele middelen anderstaligen (125.000 in 2021)
  • Huishoudelijke hulp (56.000 in 2021)

Grondexploitatie
De incidentele lasten in de grondexploitaties worden gedekt door incidentele baten. De lasten en baten in de begroting zijn opgenomen volgens de laatste vastgestelde Nota Grondexploitaties 2020.

Centrumtaken sociaal domein
De incidentele lasten in de centrumtaken sociaal domein (maatschappelijke opvang (MO), vrouwenopvang (VO) en beschermd wonen (BW)) worden gedekt door een incidentele onttrekking aan de reserve centrumtaken en hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  • Regionaal actieplan 'geweld hoort nergens thuis’ (122.500 in 2021)
  • Inhuur en formatie regiogemeenten doordecentralisatie BW/MO (292.491 in 2021 en 48.749 in 2022)

Klant Contact Centrum
De incidentele lasten worden gedekt door een incidentele onttrekking aan de reserve KCC en hebben betrekking op het project Toekomst Burgerzaken. Met dit project wordt de dienstverlening verder verbeterd en wordt de kwaliteit van de Basisregistratie personen op een hoger niveau gebracht.

Nissewaard naar 2040 t.b.v. bereikbaarheid en mobiliteit, wonen, werken, groen en recreatie
De incidentele lasten worden gedekt door een incidentele onttrekking een de reserve NN2040. De lasten hebben betrekking o.a. de warmtetransitie, de risicodialoog, de regionale energiestrategie, duurzame bedrijfsvoering en vergroening van schoolpleinen.  Daarnaast is budget opgenomen voor strategische ondersteuning in het kader van mobiliteit voor een periode van 4 jaar om de positie van Nissewaard te verbeteren in relatie tot de Rijksoverheid en formatieve ondersteuning in het kader van duurzaamheid voor het realiseren van de warmtetransitie. Het gaat daarbij voornamelijk om projectleiding, communicatie en technische kennis.

Duurzaamheid en klimaatadaptatie
De incidentele lasten worden gedekt door een incidentele onttrekking aan de reserve Duurzaamheid. De lasten hebben betrekking op formatieve ondersteuning in het kader van duurzaamheid voor het realiseren van de warmtetransitie. Het gaat daarbij voornamelijk om projectleiding, communicatie en technische kennis.

Diverse stelposten
De incidentele lasten van diverse stelposten heeft betrekking op de stelpost Areaal en diverse posten Concern.

Mobiliteit
De incidentele lasten met betrekking tot mobiliteit betreft de bijdrage van Nissewaard in het Vervolgonderzoek Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam.

Toelichting incidentele lasten > € 100.000

2021

2022

2023

2024

Incidentele stortingen reserves (lasten)

Storting reserve herstructurering wijken

1.000.000

Storting algemene reserve i.p.v. reserve omderwijshuisvesting

910.000

Storting verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen

82.531

Storting reserve onderwijshuisvesting

840.000

-840.000

Subtotaal incidentele stortingen reserves 

2.832.531

-840.000

0

0

Incidentele onttrekkingen reserves (baten)

Onttrekking algemene reserve t.b.v. Reserve herstructering wijken

1.000.000

Onttrekking reserve sociaal domein

4.691.303

468.870

Onttrekking algemene reserve

150.000

150.000

150.000

Onttrekking algemene reserve t.b.v. FLO VRR

930.000

Onttrekking algemene reserve algemene uitkering/overige baten en lasten

-500

-500

-500

Onttrekking reserve afvalstoffenheffing

11.880

11.880

11.880

11.880

Onttrekking reserve centrumtaken

414.991

48.749

Onttrekking reserve Klant Contact Centrum

95.319

56.318

Onttrekking reserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen

27.388

25.550

25.550

25.550

Onttrekking Nissewaard naar 2040 t.b.v. bereikbaarheid en mobiliteit, wonen, werken, groen en recreatie

650.000

520.000

420.000

Onttrekking reserve onderwijhuisvesting

50.873

Onttrekking reserve duurzaamheid

355.000

255.000

465.000

420.000

Onttrekking reserve projecten (capaciteit)

582.000

Subtotaal incidentele onttrekkingen reserves 

7.827.881

1.535.867

2.001.930

657.803

Subtotaal incidentele  mutaties reserves

4.995.350

2.375.867

2.001.930

657.803

Saldo incidentele lasten en baten (incl. incidentele reserves) 

-29.628

1.125.025

252.140

303.013

 
Storting reserve herstructurering wijken
Deze incidentele storting naar de reserve Herstructurering wijken komt vanuit de Algemene reserve en is bedoeld voor de aanpak van wijken.

Storting algemene reserve i.p.v. reserve onderwijshuisvesting
Een eerder geraamde storting naar de reserve Onderwijshuisvesting is ongedaan gemaakt en in plaats daarvan naar de Algemene reserve gestort. Voor onderwijshuisvesting zijn in plaats van incidentele middelen, structurele middelen beschikbaar gesteld.

Storting reserve onderwijshuisvesting
Deze incidentele storting in 2021 naar de reserve onderwijshuisvesting ten behoeve van de vervangingsopgave onderwijshuisvesting wordt in 2022 weer onttrokken aan deze reserve. Hiertegenover zijn structurele budgetten ter beschikking gesteld.

Onttrekking algemene reserve
Deze incidentele onttrekking aan de Algemene reserve heeft betrekking op de vervangingsopgave van het beheer van de stad.

Onttrekking reserve afvalstoffenheffing
Deze incidentele onttrekking aan de reserve Afvalstoffenheffing betreft de kapitaallasten van de ondergrondse containers.

Onttrekking reserve projecten (capaciteit)
Deze incidentele onttrekking aan de reserve Projecten heeft betrekking op de mismatch in tijd van de te maken plankosten voor projecten en de te ontvangen vergoeding uit anterieure overeenkomsten. Het moment van het maken van deze kosten en het moment dat de vergoeding hiervoor ontvangen wordt lopen zelden synchroon.

Structurele stortingen/onttrekkingen reserves

2021

2022

2023

2024

Structurele stortingen reserves (lasten)

Storting reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

11.102

11.102

11.102

11.102

Subtotaal structurele stortingen reserves 

-11.102

-11.102

-11.102

-11.102

Structurele onttrekkingen reserves (baten)

Onttreking reserve sportaccommodaties t.b.v. het kunstgrasveld Zuidland

50.583

50.583

50.583

50.583

Onttrekking reserve annuïteiten

451.873

419.134

382.188

345.073

Onttrekking De Boeg

14.880

14.880

14.880

14.880

Onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

1.986.725

119.352

119.352

119.352

Onttrekking reserve flankerend beleid

400.000

400.000

Subtotaal structurele onttrekkingen reserves 

2.904.061

1.003.949

567.003

529.888

Saldo structurele mutaties reserves

2.892.959

992.847

555.901

518.786

 

Totaaloverzicht structureel/incidenteel

 

2021

2022

2023

2024

Totale baten

302.047

286.879

292.636

293.293

Totale lasten

301.193

286.069

292.501

292.560

Saldo baten en lasten

Inc lasten

25.147

11.440

14.162

11.509

Toevoegingen aan reserves

2.833

-840

Totaal inc lasten

27.980

10.600

14.162

11.509

Inc baten

20.122

10.189

12.412

11.155

Onttrekkingen aan reserves

7.828

1.536

2.002

658

Totaal inc baten

27.950

11.725

14.414

11.812

Structurele lasten

273.213

275.469

278.339

281.051

Toevoegingen aan reserves

11

11

11

11

Totaal structurele lasten

273.224

275.480

278.350

281.062

Structurele baten

274.096

275.154

278.222

281.481

Onttrekkingen aan reserves

2.904

1.004

567

530

Totaal structurele baten

277.000

276.158

278.789

282.011

Incidenteel saldo

-30

1.125

252

303

Structureel saldo

883

-315

-117

430

Totaal saldo

853

810

135

733

Totale begrotingslasten

301.193

286.069

292.501

292.560

Structurele saldo als percentage van de totale begrotingslasten

0,28%

0,28%

0,05%

0,25%

Uit de tabel blijkt dat de structurele baten in de begroting voor de jaren 2021 en 2024 en verder hoger zijn dan de structurele lasten. Hiermee voldoen we voor de begroting 2021 en bijbehorende meerjarenraming aan de norm van financieel materieel evenwicht.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30