Begroting 2021

Financiën

Overzichten o.b.v. wettelijke taakvelden

Programma thema's              (bedragen x € 1.000)

Realisatie 2019 (- = voordelig saldo)

Begroting 2020 (inc wijzigingen t/m september 2019)

Bgr 2021 lasten

Bgr 2021 baten

Nadelig                                             saldo

Voordelig saldo

0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

3.281

2.780

2.910

2.910

0.2 Burgerzaken

1.124

1.058

2.433

1.008

1.425

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

18.873

5.524

5.016

1.446

3.571

0.4 Overhead

31.131

33.514

33.839

971

32.869

0.5 Treasury

-4.382

-83.376

-194

2.213

2.408

0.61 OZB woningen

-9.242

-9.486

555

10.400

9.844

0.62 OZB niet-woningen

-5.763

-5.933

222

6.265

6.044

0.63 Parkeerbelasting

-388

-402

63

461

398

0.64 Overige belastingen

-5.089

-4.842

172

5.081

4.908

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-159.666

-167.653

273

166.721

166.448

0.8 Overige baten en lasten

-2.649

-1.231

-1.568

460

2.028

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

-26.289

60.958

2.844

10.732

80

7.968

1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.930

5.332

5.622

300

5.322

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.384

3.190

3.347

48

3.298

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

13.799

15.865

16.303

788

15.515

2.2 Parkeren

2.211

2.817

4.563

2.656

1.907

2.3 Recreatieve havens

-2

-2

2

2

2.4 Economische havens en waterwegen

26

8

8

8

2.5 Openbaar vervoer

107

108

142

8

134

3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

485

796

708

708

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

39

31

34

34

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

153

106

804

687

117

3.4 Economische promotie

256

384

581

274

307

4. Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

27

11

11

11

4.2 Onderwijshuisvesting

4.921

5.317

5.667

993

4.674

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.224

2.668

6.521

3.807

2.714

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

1.300

1.520

1.433

2

1.431

5.2 Sportaccommodaties

2.613

2.995

3.511

980

2.531

5.3 Cultuurpresentatie –prod -participatie

3.969

3.926

6.164

2.056

4.108

5.4 Musea

119

111

114

114

5.5 Cultureel erfgoed

263

215

554

7

546

5.6 Media

4.424

3.001

3.586

502

3.085

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

8.217

7.634

7.250

26

7.224

6. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

10.156

11.349

11.315

557

10.758

6.2 Wijkteams

3.235

4.119

1.946

8

1.938

6.3 Inkomensvoorzieningen

9.574

8.161

45.144

36.790

8.354

6.4 Begeleide participatie

11.165

11.339

14.872

3.637

11.234

6.5 Arbeidsparticipatie

3.776

4.946

4.844

309

4.536

6.6 Maatwerk –voorzieningen (WMO)

2.918

3.141

3.229

4

3.225

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

12.656

13.848

15.261

743

14.518

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

24.530

25.618

25.618

25.618

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

18.055

22.757

18.779

502

18.277

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

132

187

203

203

7. Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

4.747

4.843

4.823

181

4.642

7.2 Riolering

-1.406

-1.324

4.890

6.224

1.334

7.3 Afval

-35

-2.009

10.608

13.451

2.843

7.4 Milieubeheer

1.194

2.159

2.084

2.084

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

280

358

770

460

309

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

en vernieuwing

8.1 Ruimtelijke ordening

1.052

1.628

1.666

1.666

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen)

901

221

20.124

19.787

337

8.3 Wonen en bouwen

781

1.715

1.464

437

1.027

Begroot totaalsaldo van de baten en lasten

-1.883

301.128

301.982

203.370

204.224

Saldo begroting 2021 (incl. reserves)
("-" = voordelig)

-853

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30