Begroting 2021

Financiën

Geprognosticeerde balans

Prognose meerjarenbalans

Realisatie

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

Materiële vaste activa

286.758

297.536

295.097

287.592

284.974

274.470

Financiële vaste activa

44.771

42.683

39.095

37.548

36.001

34.454

Totaal vaste activa

331.529

340.219

334.192

325.140

320.975

308.924

Vlottende activa

Voorraden

32.866

32.866

32.866

32.866

32.866

32.866

Uitzettingen

18.594

7.094

7.094

7.094

7.094

7.094

Liquide middelen

1.635

0

0

0

0

0

Overlopende activa

21.689

21.689

21.689

21.689

21.689

21.689

Totaal vlottende activa

74.784

61.649

61.649

61.649

61.649

61.649

Totaal activa

406.313

401.868

395.841

386.789

382.624

370.573

Passiva

Vaste passiva

Reserves

41.483

104.454

96.566

93.197

90.639

89.462

Resultaat boekjaar

1.884

0

0

0

0

0

Voorzieningen

15.204

15.204

15.204

15.204

15.204

15.204

Vaste schuld

250.776

237.782

231.673

226.967

224.942

214.012

Totaal vaste passiva

309.347

357.440

343.443

335.368

330.785

318.678

Vlottende passiva

Vlottende schuld

84.222

31.684

39.654

38.677

39.095

39.151

Overlopende passiva

12.744

12.744

12.744

12.744

12.744

12.744

Totaal vlottende passiva

96.966

44.428

52.398

51.421

51.839

51.895

Totaal passiva

406.313

401.868

395.841

386.789

382.624

370.573

De activa zijn voor het grootste gedeelte gefinancierd met vreemd vermogen. De gemeente is gebonden aan wet- en regelgeving om de betaling van aflossing en rente te waarborgen. Geen van de normen die in dit kader worden gesteld, worden overschreden.

De gemeente financiert volgens de integrale methode; de opgenomen gelden zijn niet gerelateerd aan bepaalde activa. Wel zijn sommige financieringen gekoppeld aan uitgezette gelden. Dit is echter marginaal.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30