Begroting 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Juridische kwaliteitszorg en betrouwbare overheid

Juridische kwaliteitszorg:
Een betrouwbare overheid is een vanzelfsprekendheid, maar het op peil houden van de juridische kwaliteit gaat niet vanzelf. Breed in de organisatie is het van groot belang dat er basale kennis aanwezig is van bijv. de Gemeentewet. En voor de specialistische juridische adviseurs is het van groot belang dat zij integraal werken én hun kennis op peil houden. Het verbeterplan juridische kwaliteitszorg uit 2018 bevat ook voor 2021 nog punten waaraan gewerkt zal worden.

Privacy en Informatiebeveiliging:
Het is de taak van de gemeente om de privacy van onze inwoners te bewaken. Informatiebeveiliging beperkt zich niet tot de infrastructuur, maar vergt gemeentebrede bewustwording en gedragsverandering. De informatiebeveiligingsfunctie en gegevensbescherming richten wij daarom breder en kennisintensiever in. Op die manier probeert de gemeente zich te wapenen tegen bijvoorbeeld cyber-aanvallen. Bij verschillende ontwikkelingen, zoals de aanpak rond ondermijning, is het bewaken van de privacy van de inwoners één van de topprioriteiten.

De wijze waarop wij als gemeente omgaan met de gegevens van burgers en bedrijven die aan ons beschikbaar zijn gesteld, is bij de burgers en in de media maar ook binnen het gemeentelijk apparaat een continue punt van aandacht. De gemeente Nissewaard zet in op het voldoen aan de in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse overheden (BIO) gestelde kaders aangaande informatieveiligheid. Met betrekking tot het beheer van de persoonsgegevens is het streven om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Bij het nemen van maatregelen om te voldoen aan de normenkaders BIO en AVG wordt steeds rekening gehouden met de te maken kosten ten opzichte van de vermindering van het risico wat de organisatie loopt. Net als dat de dienstverlening aan de burger niet in gevaar mag komen door het zeer stringent hanteren van de normenkaders.

Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken. Het is dus belangrijk dat ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers te allen tijde integer handelen, ook als het gaat om bewustwording over de invloed van ondermijnende criminaliteit. Nissewaard hanteert regels en gedragscodes om de integriteit te borgen. Bij de aanstelling van nieuwe werknemers is dit een belangrijk onderdeel, dat aandacht krijgt in onder andere de ambtseed en trainingen in morele oordeelsvorming. Nog belangrijker is dat integriteit een continu onderwerp van gesprek blijft. De opgave van buiten centraal stellen, innovatie, burgerparticipatie, nieuwe samenwerkingsvormen, etc. maken het meer dan ooit nodig om ons handelen regelmatig te spiegelen.

I-visie
De huidige I-visie dateert van 2015 en is voornamelijk intern gericht. De steeds verdergaande gedigitaliseerde samenleving vraagt om een flexibele, transparante en betrouwbare overheid die aansluit op deze ontwikkelingen. Dit vraagt om een nieuwe visie op het gebruik van informatievoorzieningen. De tweede helft van 2020 zal gewerkt worden aan het formuleren van een nieuwe I-visie, waarmee het accent zal worden verlegd van het hebben van een digitale infrastructuur voor de interne processen, naar een digitale samenleving en de rol van de overheid daarin.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30