Begroting 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Onze mensen en middelen

Onze mensen en middelen:

Indicator

Toelichting

Bron

Realisatie 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

8,0

7,9

8,2 (702 fte en 86000 inwoners)

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

7,7

7,6

7,6

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen begroting

711

613

676

Externe inhuur

Kosten inhuur externen als percentage van: totale loonsom + kosten inhuur externen

Eigen begroting

14%

8%

5%

Overhead

Percentage van totale kosten

Eigen begroting

11,8%

11,4%

11,2%

(Bedragen x € 1.000)

Capaciteitsbudget

Realisatie 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Salariskosten personeel*

€ 47.723

€ 53.752

€ 56.212

Externe inhuur**

€ 7.825

€ 4.379

€ 2.640

Opbrengst personeel

€ -3.236

€ -3.069

€ -3.216

Voormalig personeel

€ 849

€ 787

€ 764

College en Raad

€ 1.383

€ 1.547

€ 1.621

Totaal aan capaciteitsbudget

€ 54.544

€ 57.395

€ 58.020

* In de begroting 2021 is rekening gehouden met een indexatie van de lonen van 4,81%. In de perspectiefnota 2021 is aangegeven dat dit percentage een optelling is van de volgende componenten: herberekening 2019   -2,17%
inschatting 2020    2,63%
inschatting 2021    4,35%
Daarnaast is een voordelig analyseverschil van circa € 147.000 op de formatielasten, zie hiervoor ook de financiële samenvatting.
**De raming van inhuur in de begroting is altijd lager dan bij de realisatie omdat er gedurende het jaar vacatures ontstaan. Hierdoor ontstaat er een onderuitputting op de salariskosten, maar een hoger bedrag aan realisatie op de inhuur.

Garantiebanen

Realisatie 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Aantal gerealiseerde garantiebanen

9,10

13

10

* Zie verdere toelichting bij de paragraaf Bedrijfsvoering

Digitalisering

Realisatie 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

ICT kosten per fte*

€ 11.957

€ 12.059

€ 12.818

ICT kosten per inwoner*

€ 90

€ 96

€ 107

* Betreft ICT kosten exclusief GEO-informatie. Per 1/7/2019 is de afdeling Informatievoorziening opgericht. Tevens is de gemeente Hellevoetsluis toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling Syntrophos.

Personeelsbegroting
Op de arbeidsmarkt onder gemeente personeel is nog weinig tot niets merkbaar van de Corona crisis. Het aantal vacatures blijft toenemen. Het is ‘staand beleid’ om vacatures op middenschaal te ramen. De salarissen staan door de krapte onder druk en meer dan voorheen wordt een eindschaal met een toelage geboden om personeel aan ons te kunnen binden. Dit grotere risico is als zodanig verwerkt in ons risicobeheerssysteem Naris.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30