Begroting 2021

Paragrafen

Financiering

Financiering

De investeringen en uitgaven van de gemeente worden gefinancierd door het aantrekken van langlopende vaste geldleningen. In overeenstemming met de geldende theorie dat een overheid door een financiering in de behoefte van de inwoners kan voorzien, terwijl door de rentelasten de kosten van het gebruik ook door de huidige gebruikers wordt gedragen. Dit principe is door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten beschreven in de handreiking Houdbare Gemeentefinanciën.

De financieringsmogelijkheid is wettelijk beperkt om de kredietwaardigheid en betrouwbaarheid van overheid als crediteur te waarborgen.
De belangrijkste criteria hierbij zijn de kasgeldlimiet voor de verhouding tussen korte en langlopende leningen en de rente risiconorm om de aflossingsverplichting niet te concentreren in een boekjaar.

In het algemeen kan worden gesteld dat bij financiering van eigen behoefte er een zekere keuzevrijheid voor de gemeente is. In het geval van eigen financiering worden de volgende criteria gehanteerd:

  • de financiering is flexibel;
  • de financiering moet tegen de laagste kosten geschieden;
  • de risico’s verbonden aan de financiering moeten beheersbaar zijn en passen binnen de Wet Fido;
  • er wordt rekening gehouden met de kasgeldlimiet en de renterisiconorm;

De financieringspositie van de gemeente wordt in belangrijke mate bepaald door de grondexploitatie en het investeringsvolume. In de begroting is rekening gehouden met de effecten van de grote herfinanciering van langlopende leningen in 2020. Dit heeft de gemeente een structureel lagere rentelast opgeleverd. Bovendien is de aflossing van de nieuwe hoofdsom nu uitgespreid over 30 jaar.
De tijdelijke ontheffing van de kasgeldlimiet is in 2020 verlopen. Tot de verkoop van het 2,14%-belang in Eneco Holding N.V. op 24 maart 2020 is de kasgeldlimiet wel overschreden. De verkoop maakte onderdeel uit van het herstelplan dat aan de provinciale toezichthouder is aangeboden.

De verwachte opgenomen leningenportefeuille bedraagt per 31 december 2021 € 218,5 mln. De verwachte omvang van de uitgezette leningenportefeuille bedraagt per 31 december 2021 € 23,6 mln.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30