Begroting 2021

Paragrafen

Financiering

Schatkistbankieren

Als gevolg van de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden moeten gemeenten hun overtollige middelen dagelijks af te storten in de rekening courant die aangehouden wordt bij het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën. Aanwending van de middelen is slechts toegestaan ten behoeve van de publieke taak. Ten behoeve van het afstorten geldt een drempelbedrag, waardoor het bankrekeningsaldo door de afroming niet op € 0 uitkomt. De drempel bedraagt 0,75 procent van het begrotingstotaal met een minimum van € 250.000 en een maximum van € 2.500.000. De drempel voor de gemeente Nissewaard bedraagt € 1.954.022.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2020 09:43:11 met de export van 12/07/2020 09:38:30